การเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษ


การเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษ

ระบบการเรียนของประเทศอังกฤษ นักเรียนจะต้องเรียน Year 1 – Year 9 จากนั้น เรียน Year 10 และ Year 11 เพื่อเตรียมสอบ IGCSE เมื่อจบ Year 11  ซึ่งเปรียบเสมือนการสอบเพื่อจบ High School จากนั้นนักเรียนจะมี 3 ทางเลือกคือ

1. เรียนต่อ Sixth Form ใน Year 12 – Year 13 เพื่อสอบ A-Level แล้วนำคะแนนไปยื่นระบบ UCAS เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป หรือสามารถนำคะแนนไปยื่นเข้าหลักสูตร Foundation หรือ International Year One ตามมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนี้เปิดสอน

2. เรียนจบ Year 11 แล้วสอบ IGCSE แล้วนำคะแนนไปยื่นเข้าหลักสูตร Foundation ตามมหาวิทยาลัยที่มีเปิดสอนหลักสูตรนี้

3. เรียนต่อ Year 12 เพื่อสอบ AS-Level แล้วนำคะแนนเข้ามายื่นเข้าหลักสูตร Foundation หรือ International Year One ตามมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนหลักสูตรนี้

โดยหลักสูตรปริญญาตรีในประเทศอังกฤษจะใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น

 

Pathways to University

คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งในและนอกประเทศอังกฤษสามารถมีทางเลือกในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษได้ โดยนักเรียนสามารถวางแผนได้เองว่าอยากจะเรียนจบปริญญาตรีภายในระยะเวลากี่ปี หรืออาจจะเป็น Plan B สำหรับนักเรียนที่รู้ว่าเรียนคณะนี้ไปแล้วไม่ชอบต้องการเปลี่ยนสายการเรียนโดยไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นคะแนน UCAS ใหม่ หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ แต่กลัวว่าจะยื่นคะแนน UCAS ไม่ผ่าน ก็สามารถมาเลือกเรียนหลักสูตรนี้ได้

โดย Pathways จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตร 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ โดยจะมุ่งเน้นการสอนตามกลุ่มวิชาที่นักเรียนอยากจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีซึ่งใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีก็จบปริญญาตรีแล้ว

เกณฑ์การสมัครเข้าหลักสูตร Foundation

• จบม. 5 ด้วยเกรด 2.5 หรือ
• จบม. 6 ด้วยเกรด 2.0-3.0 หรือ
• มีคะแนน IGCSE ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
• มีคะแนน IB หรือ International Baccalaureate ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• มีคะแนน AS หรือ A-Level ตามที่มหาลัยกำหนด หรือ
• มีคะแนนจบหลักสูตร High School จากต่างประเทศ ( NCEA Level 2 for NZ )

เกณฑ์คะแนน IELTS

• 5 – 6.0 ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวอย่างของนักเรียนที่เข้า Pathways โดยผ่านหลักสูตร Foundation

ตัวอย่างที่ 1 น้อง A เรียนจบ Year 11 มีคะแนนสอบ IGCSE หรือ IB และคะแนน IELTS ผ่านเกณฑ์ของมหาลัยที่น้อง A ต้องการเข้า น้อง A สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Foundation โดยเรียน 1 ปี แล้วเข้าเรียนต้องระดับปริญญาตรี อีก 3 ปี ก็จะจบได้รับใบปริญญาเลย สรุปแล้วใช้เวลา 4 ปี โดยไม่ต้องเสียเวลาอีก 2 ปีเพื่อเรียน Year 12-13 และสอบ A-Level

ตัวอย่างที่ 2 น้อง B จบม.5 ที่รร.ไทย ด้วยเกรด 2.9 และมีคะแนน IELTS ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด น้อง B สามารถสมัครหลักสูตร Foundation 1ปี และต่อมหาวิทยาลัยอีก 3 ปีก็จบปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ ทำให้น้อง B เรียนจบเร็วกว่าเพื่อนที่เรียนต่อม.6และมหาวิทยาลัยในไทย 1 ปี

ตัวอย่างที่ 3 น้อง C ที่จบม. 6 ที่เมืองไทย แล้วต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ ก็สามารถสมัครเข้าหลักสูตร Foundation ได้ และเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษ อีก 3 ปี น้อง C ก็จะจบปริญญาตรีพร้อมเพื่อนที่เรียนเมืองไทยพอดี

ตัวอย่างที่ 4 น้อง D เรียน Year 12-13 ไปแล้ว มีคะแนน AS หรือ A-level แล้วพลาดจากการยื่น UCAS หรือกังวลว่าจะได้ไม่มหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการผ่านระบบ UCAS ก็สามารถนำคะแนน AS หรือ A-Level มาสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Foundation เพื่อต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษในสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย

International Year One เปรียบเสมือนกับการเรียนปี 1 ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ มุ่งเน้นการสอบเพื่อสาขาวิชาและมหาลัยที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่าหลักสูตร Foundation และไม่ต้องมาเรียนปี 1 ซ้ำอีกรอบ คือ จบจาก International Year One ก็สามารถต่อปี 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีที่อังกฤษได้เลย โดยหลักสูตร International Year One จะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่สาขา Business และมีตัวเลือกของมหาวิทยาลัยน้อยกว่าหลักสูตร Foundation เหมาะสำหรับนักเรียนที่รู้ตัวแล้วว่าอยากเรียนอะไรในระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การสมัครเข้าเรียนหลักสูตร International Year One

1. จบ ม. 6 ด้วยเกรด 2.3-3.0 หรือ
2. เรียนปี 1 ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว หรือ
3. มี AS หรือ A-Level ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เกณฑ์คะแนน IELTS
• 
5 – 6.0 ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวอย่างของนักเรียนที่เข้า Pathways โดยผ่านหลักสูตร International Year One

ตัวอย่างที่ 1 น้อง E จบม. 6 ที่เกรด 3.0 ต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ และอยากเข้าเรียนคณะ Business and Management ของ University of Exeter น้อง D สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร International Year One ได้เลย และเรียนต่อระดับปริญญาตรีอีก 2 ปีก็จบ ทำให้น้อง D จบปริญญาตรีภายใน 3 ปี เร็วกว่าเพื่อนที่เรียนประเทศไทย 1 ปี

ตัวอย่างที่ 2 น้อง F ที่เรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจอยากไปเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ สามารถใช้เกรดตอนม.6 หรือเกรดตอนปี1 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเกรดไหนดีกว่า เพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตร International Year One ของคณะและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ได้เลย ทำให้น้อง D เรียนจบระดับปริญญาตรีพร้อมเพื่อนที่ประเทศไทย

ตัวอย่างที่ 3 น้อง G เรียนจบ Year 12 หรือ Year 13 มีคะแนน AS หรือ A-Level แล้ว ต้องการเข้าเรียนที่คณะ Engineering ที่ University of Exeter โดยคะแนน AS หรือ A-Level ผ่านเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตร International Year One ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย ทำให้น้อง G ได้เข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง G ต้องการเข้าเรียนโดนไม่ต้องเสี่ยงกับระบบ UCAS พร้อมกับได้จบปริญญาตรีพร้อมกับเพื่อนที่เข้ามหาวิทยาลับผ่านระบบ UCAS

หลักสูตร Foundation และ International Year One เป็น Pathways เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนในอังกฤษ ข้อดีก็คือสามารถร่นระยะเวลาเรียนได้ ทำให้ตัวนักเรียนเองสามารถวางแผนการเรียนระดับปริญญาตรี ได้ทั้งระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ไปกับการเรียนตั้งแต่ High School เลยทีเดียว